Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Laatste Nieuws

LEES ALLE NIEUWS

Veiligheidsinformatie en etikettering volgens nieuwe GHS-normering

Om de waarschuwingszinnen, veiligheidsaanbevelingen en pictogrammen wereldwijd te harmoniseren, heeft de Europese Unie een nieuwe verordening opgesteld, genaamd GHS (Globaal Harmonisatie Systeem). Deze nieuwe verordening treedt in werking vanaf 1 juni 2015. Het invoeren van een globaal geharmoniseerd systeem moet de verschillen per land in de aanduidingen en informatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen voor de wereldhandel uit de weg ruimen. Daarentegen blijven de specifieke symbolen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen uit het ADR vooralsnog naast het GHS bestaan.

Klassen en categorieën

Afhankelijk van de gevaren wordt een stof of mengsel van stoffen ingedeeld in één of meer gevarenklassen. Er zijn drie soorten gevarenklassen:

  • Fysische gevaren (bijv. ontvlambaar, oxiderend).
  • Gevaren voor de gezondheid (bijv. giftig).
  • Gevaren voor het milieu (bijv. giftig voor waterorganismen)

De klassen zijn op hun beurt onderverdeeld in één of meer categorieën, naargelang de grootte of ernst van het gevaar.

Volgens de nieuwe GHS-normering bevatten de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) en etiketten de volgende elementen:

  • Een of meer pictogrammen met gevaarsymbolen, waarmee de gevarenklasse wordt aangegeven.
  • Een signaalwoord ('gevaar' of 'waarschuwing', naargelang de gevarencategorie van de stof).
  • Eén of meer gevarenaanduidingen (hazard statements, 'H-zinnen' of gevaarszinnen), die de rol van de huidige R-zinnen overnemen en de risico's van de stof beschrijven voor wat betreft de gevarenklasse en -categorie.
  • Eén of meer veiligheidsaanbevelingen (precautionary statements, 'P-zinnen'of voorzorgsmaatregelen), die de huidige S-zinnen vervangen, en veiligheidsvoorschriften geven voor het omgaan met de stof. Er zijn vijf soorten veiligheidsaanbevelingen: algemene zinnen, en zinnen m.b.t. preventie, respons, opslag en afval. Hiervoor kunnen ook pictogrammen gebruikt worden.

Het GHS geeft per klasse en categorie aan, welk symbool, signaalwoord, gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen op een etiket moeten voorkomen.

GHS-symbolen
De GHS-symbolen staan in een witte ruit met een rode rand. Ze zijn grotendeels dezelfde als de vroegere oranje gevaarsymbolen. Een overzicht van de 'oude' en 'nieuwe' gevaarsymbolen kunt u hier downloaden.

Productinformatie
Tot nu toe werden de waarschuwingszinnen, veiligheidsaanbevelingen en eerste hulp maatregelen ook in de productinformatie vermeld. Deze informatie staat in het vervolg niet meer in de productinformatie opgenomen.

Veiligheidskaarten
De veiligheidskaarten worden tevens aangepast volgens de nieuwe GHS-normering. De verwachting is dat deze kaarten in de maand juli kunnen worden uitgegeven.

Belangrijke wijzigingsdata

  • Vóór 1 juni 2015 ontvangt u de veiligheidsinformatie volgens de nieuwe GHS-normering en de door ons aangepaste productinformatie.
  • Vanaf 1 juni 2015 kan het zich voordoen dat u nog voor bepaalde tijd producten met een 'oud' etiket en 'nieuw' etiket ontvangt. Het is namelijk toegestaan om producten met een 'oud' etiket die vóór 1 juni 2015 geproduceerd zijn, nog uit te leveren.
  • Als klant heeft u tot 1 juni 2017 de mogelijkheid om de bij u aanwezige voorraad producten met oude etikettering te gebruiken.