Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Veilig desinfecteren - innovatief desinfectiemiddel

Posted on May 12, 2020

Nu het COVID-19 virus rondwaart, is er een grote vraag naar desinfectiemiddelen. Er is een tekort op de markt dus alle registers worden opengetrokken in de zoektocht naar betrouwbare middelen. Belangrijk voor u is te weten dat u een wettelijk toegelaten desinfectiemiddel inkoopt. Middelen met een toelatingsnummer zijn getest op veiligheid voor mens en milieu.

Eco2Clean beschikt sinds februari 2020 over een innovatief desinfectiemiddel op basis van melkzuur en waterstofperoxide: Laquick. Dit ecologische, 100% natuurlijke desinfectiemiddel kan zowel ethanol- als quathoudende desinfectiemiddelen vervangen en is veilig voor mens en milieu.

BIOCIDEN
Desinfectiemiddelen behoren tot de biociden. Ze worden gebruikt om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier, of om organismen te bestrijden die schade toebrengen aan producten. Biociden zijn chemisch of biologisch van aard. Voor alle biociden is een toelating vereist voordat ze in de handel mogen worden gebracht. De werkzame stoffen in de biocide moeten vooraf zijn goedgekeurd. Goedkeuring van de werkzame stoffen in de desinfectiemiddelen vindt plaats op Europees niveau; de daaropvolgende toelating van de biociden op de markt op nationaal niveau.

WET- EN REGELGEVING
De biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) is bedoeld om de markt van desinfectiemiddelen op het niveau van de EU te harmoniseren en moet tegelijkertijd zorgen voor een hoge mate van bescherming voor mens en milieu. Dit voert de EU uit door de goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van biociden te vereenvoudigen, tijdschema’s in te voeren voor de beoordeling door de lidstaten, het opstellen van adviezen en het nemen van besluiten. Daarnaast bevordert de verordening dat het aantal dierproeven wordt beperkt door een gezamenlijk gebruik van gegevens verplicht te stellen en het gebruik van alternatieve testmethoden te stimuleren.
Voor de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden zijn desinfectiemiddelen alleen die middelen die door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn voorzien van een toelatingsnummer. Ook desinfectiemiddelen die een bredere toepassing hebben, bijvoorbeeld sprays en doekjes voor desinfectie van onder andere gereedschappen en werkoppervlakken, vallen onder deze wet.

ALCOHOLHOUDENDE DESINFECTIEMIDDELEN
Alcoholhoudende desinfectiemiddelen bestaan merendeels uit ethanol en isopropylalcohol. Ethanol wordt beschouwd als kanker-verwekkend en reproductietoxisch. De Gezondheidsraad stelde op basis van wetenschappelijk onderzoek vast dat bij langdurige blootstelling aan ethanol op de werkplek via inademing en/of huidblootstelling een extra gezondheidsrisico optreedt. Er bestaat geen veilige concentratie waarbij extra risico is uitgesloten (genotoxisch mechanisme). Desinfectiemiddelen op basis van ethanol worden, door het ontbreken van een alternatief, nu nog gedoogd. Ze hebben een wettelijke goedkeuring, maar gebruik is alleen toegestaan op voorwaarde dat de arbeidsomstandigheden zijn aangepast. Bovendien is ieder bedrijf verplicht te onderzoeken of vervanging van ethanol mogelijk is door een minder schadelijk alternatief. Is er geen vervangende stof beschikbaar, dan zijn aanvullende verplichtingen van toepassing, geformuleerd in het arbeidsomstandighedenbesluit voor CMR stoffen.

QUATHOUDENDE DESINFECTIEMIDDELEN
Met name op verse groenten, maar soms ook op andere voedingsmiddelen worden regelmatig restanten aan quaternaire ammonium-verbindingen aangetroffen. Ook bij deze groep desinfectiemiddelen worden steeds meer kritische kanttekeningen geplaatst.
Duitse supermarktketens legden de laatste jaren al een sterke restrictie op het gebruik ervan. Quaternaire ammoniumverbindingen (kortweg quats) en amfoteren behoren tot de groep desinfectiemiddelen die op basis van oppervlakte-actieve werkstoffen (zeepachtige stoffen) een afdodende werking hebben op micro-organismen. Voordeel van deze desinfectiemiddelen is dat ze op zeer veel verschillende oppervlakken
(rvs, aluminium, kunststof, maar ook geverfde oppervlakken) veilig te gebruiken zijn en weinig gevoelig zijn voor vervuiling. De werking van het merendeel van de desinfectiemiddelen neemt namelijk af bij aanwezigheid van (rest)vervuiling. Als er residuen op of in een voedingsmiddel achterblijven, zijn deze zelfs bij zeer lage concentraties lange tijd aantoonbaar. Quats blijven ook langdurig actief in afvalwater en milieu. Onder druk van de Duitse retail worden Nederlandse bedrijven gedwongen alternatieven te gebruiken voor in Nederland toegelaten desinfectiemiddelen op basis van quats.

INNOVATIEF DESINFECTIEMIDDEL
De Laquick Pro variant is in de meeste gevallen een goed alternatief voor quathoudende desinfectiemiddelen. Als vervanging voor ethanolhoudende desinfectiemiddelen zijn er het geconcentreerde desinfectiemiddel Laquick (12,5%), Laquick R2U en Laquick wipes. Het middel heeft een zeer breed werkingsspectrum tegen bacteriën, virussen, gisten en schimmels en een ultrasnelle inwerktijd (1 tot max.
2 minuten). Het vervalt na een langdurige werking in water en kooldioxide en heeft een toelating om niet na te spoelen. Dit nieuwe middel zorgt ervoor dat uw medewerkers veilig kunnen werken, uw producten en afvalwater vrij zijn van quatresiduen en uw schoonmaakuren en waterverbruik verminderen.


Bron:
Inspectierapport Inspectie SZW d.d. februari 2019
'Ethanol - Welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing?